Obchodné podmienky

Článok I. Úvodné ustanovenie

Všeobecné zmluvné podmienky obchodnej spoločnosti Juraj Bartovič – JUBA s.r.o., Jurová 31, 930 04 Jurová, IČO: 52160254, DIČ: 2120979927, spoločnosť zapísana obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135811/B (ďalej len „Organizátor“), pri zabezpečovaní splavov pre účastníka splavov – Objednávateľa, vrátane osôb prihlásených na splavy zo strany Objednávateľa. 

Článok II. Vznik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah medzi Organizátorom a Objednávateľom vzniká potvrdením Objednávky na základe osobitnej Objednávky Objednávateľa, čím Objednávateľ Akceptuje aj Všeobecné obchodné podmienky Organizátora.
 2. Objednávku vykoná Objednávateľ u Organizátora telefonicky, pričom ten ju telefonicky aj potvrdí.

Článok III. Cenové podmienky a ceny Organizátora

 1. Ceny jednotlivých položiek Organizátora sú cenami ustanovenými dohodou medzi Objednávateľom a Organizátorom a vyplývajú predovšetkým z katalógov Organizátora, propagačných materiálov Organizátora a najmä webstránky Organizátora, prípadne osobitnej ponuky Organizátora, resp. cenovej ponuky pre Organizátora. Všetky ponuky obsahujú rozsah  služieb, ktoré sú obsiahnuté v cene Objednávky. Cena služieb môže vyplývať aj z ucelenej ponuky Zľavového portálu.

Článok IV. Platobné podmienky

 1. Organizátor má právo na zaplatenie zálohy k Objednávke, a to prevodom na účet Organizátora. Záloha predstavuje čiastku 10 euro/osoba. V opačnom prípade má Organizátor právo odoprieť využívať jeho služby Objednávateľom, prípadne v ním objednaných osôb. Zvyšná časť je uhradená na mieste poskytnutia služieb vyplývajúcich z Objednávky, pričom Organizátor vydá príslušný doklad o uskutočnenej platbe.
 2. Objednávateľ má právo na vrátenie zvyšnej ceny Objednávky, ak odstúpi od Objednávky v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok, t.j. v prípade mimoriadne nepriaznivého počasia. V prípade predčasného prestania nevyužívania objednaných služieb zo strany Objednávateľa, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby.

Článok V. Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:
  1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke Organizátora;
  2. právo vyžadovať od Organizátora informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;
  3. právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v Objednávke dohodnutými službami;
  4. právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom IX. týchto Všeobecných podmienok;
 2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:
  1. poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri objednávaní služieb Objednávateľa, prípadne ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek Organizátora;
  2. zaplatiť cenu Objednávky v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok;
  3. v prípade ak Objednávateľ, resp. osoba, v prospech ktorej Objednávateľ vykonal objednávku služieb Organizátora spôsobila materiálnu škody na majetku Organizátora alebo dodávateľov Organizátora, je Objednávateľ, resp. táto iná osoba povinná túto škodu okamžite (po skončení poskytovania služieb Organizátorom) odstrániť alebo finančne vyrovnať. Ak to nie je možné okamžite, bez zbytočného odkladu po ukončení poskytovania služieb Organizátorom vyplývajúcich z jeho Objednávky, najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí služieb Organizátorom. Objednávateľ je povinný podpísať zoznam zapožičaného vodáckeho vybavenia a po skončení skontrolovať s Organizátorom jeho vrátenie a prípadné nedostatky zaznamenať. Objednávateľ je povinný vrátiť zapožičané vodácke vybavenie v stave zodpovedajúcemu štandardnému používaniu, t.j. neznečistené. V prípade jeho znečistenia má Organizátor právo požadovať náhradu 5 euro za jednu zapožičanú vec z vodáckeho vybavenia.
  4. čerpať služby Organizátora len v stave, ktorý umožňuje ich čerpanie. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť bez náhrady poskytovanie služieb osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
  5. počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných osôb;
  6. Objednávateľ a osoby, využívajúce služby Organizátora sa zúčastňujú splavov na vlastné riziko;

Článok VI. Práva a povinnosti Organizátora

 1. Organizátor je povinný pred prijatím Objednávky informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú mu známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie Objednávateľa (záujemcu o vykonanie Objednávky) túto Objednávku vykonať.
 2. Organizátor je povinný vykonať Objednávku v prospech Objednávateľa (resp. osôb určených Objednávateľom) v rozsahu, špecifikovanom v Objednávke.
 3. Organizátor je povinný pred začiatkom uskutočnenia Akcie vykonať odbornú inštruktáž.
 4. Organizátor má právo v odôvodnených výnimočných prípadoch (vis maior) zmeniť čas a miesto začiatku splavu, o čom je povinný bezodkladne, najneskôr 48 hodín pred začiatkom čerpania služieb informovať Objednávateľa. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo zrušiť Akciu v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako napr.: sanitárne opatrenia, karanténa, nepriaznivé počasie, zvýšená hladina vody, iné závažné prevádzkové dôvody atď.
 5. Organizátor je oprávnený odoprieť čerpanie služieb samotnému Objednávateľovi alebo osobám, za ktoré vykonal Objednávateľ Objednávku, v prípade, ak sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
 6. Organizátor má právo požadovať podpísať preberací protokol zo strany Objednávateľa, resp. osôb zúčastňujúcich sa čerpania služieb Organizátora. Tento protokol upravuje rozpis zapožičaných člnov a ostatného vodáckeho materiálu.
 7. Ostatné práva a povinnosti Organizátora sú upravené v jednotlivých ustanoveniach týchto Všeobecných podmienok.

Článok VII. Zmeny Objednávky, uskutočnenie a zrušenie Akcie

 1. Organizátor má právo zrušiť splav najneskôr do 48 hodín pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie zájazdu bude pre Organizátora ekonomicky neúnosné.
 2. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že splavy Organizátora sa uskutočňujú vo vonkajšom priestore a v prírode na vodnom toku. Preto má Organizátor v prípade výslovne nepriaznivého počasia právo zrušiť splav aj v lehote kratšej ako uvedených 48 hodín. Za výslovne nepriaznivé počasie sa považuje na účely týchto Všeobecných podmienok zmena dennej teploty počas dňa o 10 °C, resp. intenzívny dážď počas 2 dní pred dňom začiatku splavu. Ak je zmena počasia vyplývajúca z predošlej vety má Organizátor právo odstúpiť od Objednávky a Organizátor vráti uhradenú zálohu v plnom rozsahu Objednávateľovi, prípadne sa dohodne na novom termíne splavu.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo organizácie splavu v prípade minimálne 10 účastníkov.

Článok VIII. Zmena účastníka – postúpenie Objednávky

 1. Pred začatím Akcie môže Objednávateľ oznámiť, že sa splavu zúčastnia iné osoby, resp. iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na splave v rámci Objednávky.

Článok IX. Stornopodmienky

 1. Organizátor má právo od Objednávateľa požadovať s ohľadom na jeho prejav vôle o odstúpení od Objednávky, resp. Odstúpenie od Objednávky kvôli nedodržaniu platobných podmienok zo strany Objednávateľa nasledujúce stornopoplatky:
  • uhradená záloha vo výške 10 euro/osoba deň prepadá v prospech Organizátora
  • vedené sa neuplatní, ak je dôvodom odstúpenia od Objednávky počasie. V takom prípade je uhradená záloha vrátená Objednávateľovi v plnej výške, resp. sa môže Objednávateľ s Organizátorom dohodnúť na novom termíne splavu v zmysle ustanovenia článku VII. týchto podmienok.
 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Objednávky, a to písomne na adresu sídla Organizátora, mailom na oficiálnom mailovom kontakte Organizátora – duri@splavovanie.com, prípadne iným s Organizátorom vzájomne dohodnutým spôsobom.

Článok X. Objednávka prostredníctvom Zľavového portálu

 1. Na uvedené Objednávky sa vzťahujú podmienky samotného Zľavového portálu.

Článok XI. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

 1. Organizátor sprístupňuje na svojej webstránke svoj reklamačný poriadok, ktorý detailne upravuje pravidlá uplatňovania reklamácie.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

 1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na Objednávky poskytované Organizátorom, s výnimkou prípadov, ak Organizátor vopred dohodne písomne s Objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku Organizátora, ceny a ostatné podmienky zodpovedajú informáciám známym v dobe ich zverejnenia a Organizátor si vyhradzuje právo ich zmeny do doby prijatia a akceptovania Objednávky Objednávateľa.
 3. Organizátor informuje Objednávateľa o spracúvaných osobných údajov formou osobitného oznámenia o ochrane osobných údajov u Organizátora.
 4. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Objednávke, ako aj iným osobám určeným Organizátorom, a to za účelom zabezpečenia a poskytnutia Objednávkou dohodnutých služieb, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom a Organizátorom. Tento súhlas sa vzťahuje aj na sprístupnenie týchto údajov obchodným partnerom Organizátorom a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa Objednávky (v prípade zahraničných Akcií) výlučne za účelom zabezpečenia Objednaných služieb pre Objednávateľa. Prenos osobných údajov mimo krajín EÚ sa neuskutočňuje.
 5. Organizátor informuje Objednávateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, že spracovanie jeho osobných údajov je nevyhnutné z hľadiska účtovných a daňovo právnych predpisov v lehotách stanovenými týmito právnymi predpismi.
 6. V prípade, ak Objednávateľ vykoná Objednávku pre iné osoby, zodpovedá tento za udelenie tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov aj zo strany týchto osôb, v prípade, ak je spracovanie údajov podmienené súhlasom týchto osôb ako dotknutých osôb.
 7. Objednávateľ môže udeliť osobitný súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít Organizátora, najmä vyhotovovanie obrazových a zvukových záznamov z Akcie, prípadne pre účasť vo vernostných a podobných programoch Organizátora, ako aj po dobu, udelenia takéhoto súhlasu. Pre vylúčenie pochybností, pre spracovanie osobných údajov v rámci týchto účelov Organizátor vyžaduje osobitné súhlasy dotknutých osôb.
 8. Organizátor zverejňuje svoje základné informácie o ochrane osobných údajov na svojej webstránke pod názvom „Oznámenie o ochrane osobných údajov.
 9. Tieto zmluvné podmienky Organizátora nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2021. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch, na webstránke, v osobitných ponukách Organizátora a iných relevantných dokumentoch týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
 10. Právne vzťahy týmito Všeobecnými podmienkami a Objednávkou sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 11. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti Organizátora podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo objednávky medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Organizátor uvádza kontaktné údaje príslušnej obchodnej inšpekcie: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tt@soi.sk, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23. Zároveň aj orgánu na alternatívne riešenie sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, ars@soi.sk, tel.: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41, fax: 421 (0)2/53 41 49 96.

V Bratislave, dňa 1.9.2021

Posledné novinky

Sezóna 2024 je v plnom prúde

Pozrite si video: Vydajte sa za úžasným dobrodružstvom a poďte s nami splavovať MALÝ DUNAJ!

Prečítať novinku

Sezóna splavovanie 2023 je v plnom prúde

Sezóna 2023 je v plnom prúde.

Prečítať novinku

Sezóna 2023 sa začala

Úspešne sme zahájili sezónu 2023 prvým letným splavom.

Prečítať novinku

Pozrite si náš letáčik na sezónu 2023

Zabezpečíme Vám kompletný splav, či už ste rodina, kamaráti alebo firma. Letáčik našich služieb a podrobnejšie info o splavoch si môžete pozrieť tu.

Prečítať novinku

Podujatia „Voda naše bohatstvo“

Slovenský Dom Centrope a KOCR BRT pre Bratislavský samosprávny kraj pripravili sériu podujatí so spoločným názvom „Voda naše bohatstvo“.

Prečítať novinku

Najdlhšie pôsobiaca požičovňa lodí na Slovensku

Vode sa venujeme už desiatky rokov. Do novej sezóny 2023 vstupujeme s novým webom.

Prečítať novinku

Splavujeme Mošonský Dunaj

Od sezóny 2006 splavujeme aj Mošonský Dunaj prechádzajúci územím Maďarska. Mošonský Dunaj vyniká tak náročnosťou ako aj prírodnou atraktivitou. Splavovaná trasa začína neďaleko Bratislavy, v maďarskej Rajke a pokračuje územím Maďarska v dĺžke približne 130 splavovaných km.

Prečítať novinku

Pozývame Vás do našej neustále sa rozrastajúcej vodáckej rodiny

Sme nadšenci, ktorí sa zamilovali do vody a dlhé roky sa aktívne venujeme vodáckemu športu.

Prečítať novinku

Skvelý teambuilding

Skvelý teambuilding zažijete pri splavovaní. Na Váš teambuilding zabezpečíme všetko. Lode, pádla, dopravu aj malé občerstvenie. A samozrejme bezpečnostnú inštruktáž pred samotným splavom. Splavujeme tieto rieky: Malý Dunaj Veľký Dunaj staré koryto Mošonský Dunaj Veľký Dunaj s bicyklom Morava

Prečítať novinku
Zobraziť všetky